návštěva ministra životního prostředí v Benátkách nad Jizerou

Dobrý den a vítejte v Benátkách nad Jizerou! Dnes se u příležitosti návštěvy ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka společně podíváme na některé z nejzajímavějších projektů spojených s ochranou přírody a podporou biodiverzity, které v Benátkách v posledních zhruba deseti letech vznikly a byly financovány ze Státního fondu životního prostředí.

Průvodci pana ministra byli starosta města PhDr. Karel Bendl a jeho místostarosta RNDr. Pavel Štifter. Oba výše zmínění pánové se mohli pochlubit jak projekty zeleně v intravilánu Zámeckého parku, Podzámeckého parku a ulicí Dražická, tak i navazující zelení extravilánovou, konkrétně prvky Územního systému ekologické stability a v neposlední řadě Revitalizací nivy řeky Jizery.

Celá návštěva, na které nechyběli ani vedoucí správy CHKO Kokořín – Máchův Kraj, ing. Ladislav Pořízek a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny RNDr. František Pelc, akcentovala důležitost spolupráce mezi touto agenturou jako odborným garantem a městem jako investorem, které následně přebírá odpovědnost údržby a udržitelnosti společných projektů.